Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

  • 0
authorАвтор: Марияна Бойкова
Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Над 2 млрд. лв. за продължаване на санирането са предвидени в плана за възстановяване.

Общо инвестициите за зелен преход на икономиката са увеличени с близо 500 млн. до 3,8 млрд. лв., според третия вариант на плана за възстановяване

Днес новият парламент за втори път ще дискутира плана за възстановяване, по който България може да получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно от ЕС и още над 8 млрд. като дългосрочни заеми. Той трябва да бъде депозиран в Брюксел до 30 април, ако страната ни иска да получи през септември авансово 13% от тези милиарди.

Първият опит беше в петък, но вместо да се обединят и да вземат решение планът да се внесе за одобрение от ЕК, стари и нови депутати няколко часа се упражняваха в реторика и обиди.

Парламентът се занимава с плана, след като правителството в оставка се отказа да го представи в Брюксел. Мотивът е, че ще има ново правителство, което да го изпълнява, и то може да има други приоритети. Поради това от ГЕРБ предложиха депутатите да се произнесат дали изготвеният от кабинета “Борисов” вариант да се внесе в ЕК, или да се правят промени.

В петък депутатите гласуваха планът да им бъде представен от премиера в оставка Бойко Борисов. Самият той вече заяви, че

ако парламентът

реши, ще внесе

плана в

Европейската

комисия

Премиерът в оставка съобщи, че днес го изписват от болницата, но няма да отиде в парламента, въпреки че депутатите го задължиха с решение. И обяви, че вече ще говори само по “партийни работи”. Но рано или късно ще се върне на парламентарната сцена, зарече се Борисов.

Третият и последен вариант на плана запазва четирите стълба, на които е разделен. Това са “Зелена България”, “Иновативна България”, “Справедлива България” и “Свързана България”, но има разместване на заложените инвестиции в тях.

Три пъти са увеличени парите за пилотни проекти за производство на зелен водород. Това е една от основните промени, след като във втория вариант на плана предвидената сума бе 78,2 млн. лв., а в първия водородът изобщо липсваше. Сега се предлагат 234,7 млн., като безвъзмездното подпомагане е 117,4 млн. лв.

С още 100 млн. лв. са увеличени и първоначалните инвестиции от 434,3 млн. лв. в газопроводи, пригодени и за транспортиране на водород към централите от комплекса “Марица-изток” и към ТЕЦ “Бобов дол”. В последния вариант на плана се предвиждат и 42,9 млн. лв. собствено финансиране. Те са за 125 км газопровод до трите теца в Източномаришкия басейн и 50 км до “Бобов дол”.

За “Зелена България” най-голямо финансиране е предвидено за нисковъглеродна икономика, в което влизат вече изброените инвестиции.

Най-много пари в това направление - 2,093 млрд. лв., са за саниране на сградния фонд, като 1,427 млрд. са за обновяване на жилищни сгради, останалите пари са за административни, търговски и промишлени. Тези пари, които бизнесът настояваше да бъдат намалени и санирането да се прави с кредити, са увеличени с около 30 млн. лв., с които да допълват проекти за държавни и общински сгради.

При инвестициите във инсталации в еднофамилни сгради, които не са топлофицирани и газифицирани, са отпаднали вложенията в термопомпи. Така общо 32 млн. лв., от които 20 млн. безвъзмездни от Механизма за възстановяване и устойчивост,

ще се насочат

основно към

проекти за

фотоволтаици

на покривите,

както и за слънчеви инсталации за загряване на вода.

Въпреки реакциите, че 352,3 млн. лв., ще се използват за подмяна на улично осветление в общините, парите остават.

Не е променено и финансирането на Електроенергийния системен оператор с 467 млн. лв. за сметка на Инструмента за възстановяване и устойчивост и 44 млн. лв. национално финансиране. Не са променени и сумите за биоразнообразие и устойчиво селско стопанство.

Общо инвестициите в зеления преход в плана са 3,8 млрд. лв., при 3,377 млн. в предишния вариант.

В стълба “Иновативна България” в частта за образование и умения няма промени при изграждането на STEM среда в училищата за насърчаване на цифрови умения - парите остават 552 млн. лв. В подобен размер са и сумите, които ще отидат за ремонти на училища, детски градини, общежития и кампуси - 604,6 млн. лв. Само се уточнява, че проектът планира да отвори около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата.

Със 100 млн. до 292 млн. лв. са увеличени парите за ваучери за придобиване на базови дигитални умения на работещите.

Това е по настояване на бизнеса. В другите направления няма промяна.

С над 400 млн. лв. се увеличават инвестициите в “Интелигентна индустрия” и стават 2,565 млрд. лв. при 2,145 млрд. в предишния вариант, но те са за сметка на националното финансиране, а не на парите от ЕС.

Безвъзмездните инвестиции в индустриалните паркове и за скъсяване на веригите на доставки остават 416,5 млн. лв., но са допълнени с 420 млн. частно съфинансиране.

Най-голямата сума в това направление - 1,71 млрд. лв., е за Програмата за икономическа трансформация, като 900 млн. са безвъзмездно европейско финансиране.

400 млн. са за технологично обновление на малки и средни предприятия, 250 млн. са грант, очаква се те да мобилизират още 570 млн. лв. частни инвестиции.

За зелени инвестиции са насочени 250 млн. лв. С тях предприятията ще изграждат фотоволтаични системи за производство на ток за собствени нужди и устройства за съхранение на енергия. Очаква се с тях да бъдат привлечени 237,5 млн. лв. частни инвестиции.

Третият фонд е за дигитализация на ниво компютризация и свързаност за малкия и средния бизнес чрез ваучери. Ресурсът е 250 млн. лв.

За цифрова

свързаност са

предвидени

1,005 млрд. лв.,

от които 685,1 млн. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 320 млн. лв. инвестиции от частни оператори.

Непроменени остават сумите за транспортна свързаност, остават инвестиции в жп проекти, както и в метро, за което ресурсът е над 762,9 млн. лв.

606 млн. лв. са парите за ВиК системи и пречиствателни станции, те са в направлението “Местно развитие”.

Още 134 млн. лв. са за цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите. Системата трябва да интегрира тези на Изпълнителната агенция по околната среда и водите, Министерството на околната среда и водите, “Български ВиК Холдинг”, “Напоителни системи” ЕАД, НЕК и Националния институт по метеорология и хидрология. 150 млн. лв. пък за за система за ранно предупреждение на населението за бедствия и аварии.

Над 2 млрд. лв. за продължаване на санирането са предвидени в плана за възстановяване.

Инвестирането на 192 млн. лв. в електронна идентификация и персонализация на личните документи ще позволи хората да имат модерни лични карти и паспорти.

Над половин милиард за електронни услуги в съд, прокуратура, полиция

Заделени са пари и за цифровизация на кадастъра и регистъра на вписванията

192 млн. лв., от които 122,5 млн. от ЕС, до 2023 г. ще бъдат инвестирани в изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията в българските лични документи. Целта е изграждане на работещи централизирани системи, които да позволят хората да получат модерни документи за самоличност, които ги идентифицират надеждно. А също така да се ползват ефективно предлаганите от администрацията електронни услуги.

С други 127,5 млн. лв. до 2025-а ще се прави дигитализиране на гигантски информационни масиви на ключови институции. Те са на Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър и дигитализация на актовете за гражданско състояние, съхранявани от общинските администрации.

27,5 млн. лв. са за единната информационна система на съдилищата, за електронно правосъдие са предвидени още 1,3 млн.

Друга заложена цел е създаване на информационна система за цифровизация на преписките по административните делая и обмяна на информация между отделните административни съдилища, както и между тях и ВАС. Това ще става с модули за електронно призоваване на страните по административните дела, за провеждане на дистанционни съдебни заседания. Реализацията на проекта ще позволи по-бързо и прозрачно правораздаване.

36 млн. лв. до 2023 г. са предвидени за прокуратурата, за да повиши ефективността на разследванията на корупционните престъпления. Парите всъщност ще бъдат насочени към подобряване на съществуващата информационна и комуникационна инфраструктура. Целта е да има по-добра защита на данните, електронен обмен на документи между звената в прокуратурата, електронна идентификация на потребителите и пряка комуникация с министерствата.

Със 128 млн. лева ще се подобрява качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията. Парите трябва да бъдат усвоени до 2023 г. Ще се изгражда национална интелигентна система за сигурност, която да се ползва за анализ на информация в сферата на обществената безопасност и надграждане на системата за превенция и противодействие на корупцията сред служителите на МВР и повишаване на прозрачността при обслужване на хората.

Заделени са 1,5 млн. за задължителна съдебна медиация в пилотни съдилища, в които вече има функциониращи центрове в София, Варна, Пазарджик и Перник. Ще се създават и 15 нови центъра към окръжните съдилища и разширяване на вече съществуващите 9 извън пилотните съдилища. Целта е въвеждане на задължителната медиация във всички окръжни съдебни райони в България. 

Ефектът от инвестициите – допълнителен

ръст на БВП с 3,5% и на заплатите с 2,5%

Основната част от предвидените в плана над 12 млрд. лв. ще бъдат усвоени под формата на публични инвестиции, а 13,7% - за потребление, предвижда планът. Част от средствата са разпределени и като частни инвестиции.

По години е заложено усвояването постепенно да нараства, като в периода 2021-2024 г. се предвижда това да стане за почти 50% от сумата.

Най-висок дял от разходите се очаква да бъдат реализирани през 2025 г. (около 32%), а за 2026 г. се очаква делът да остане висок, но да се забави до 22%.

Правена е симулация на плана и тя показва, че нивото на БВП в края на 2026 г. ще бъде с 3,8% по-високо спрямо базовия сценарий. Увеличението ще отразява на първо място по-високите инвестиции в икономиката.

Те от своя страна ще генерират повече работни места, като се очаква допълнителен ръст в броя на заетите в края на периода от 2,3%, което означава 80 000 нови работни места. Нивото на безработица към 2026 г. се очаква да е с 1,1 процентни пункта по-ниско в сравнение със сценария без инвестициите по плана.

Ефектът от парите от Брюксел ще се прояви и по линия на реалната производителност на труда, която се очаква да е с 1,5% по-висока в края на периода. Това ще подкрепи и нарастването на средната работна заплата, като оцененият акумулиран положителен ефект към края на 2026 г. е 2,5% в номинално изражение.

По-високите вложения в икономиката ще повишат физическия капитал. Очакват се положителни ефекти и по линия на фактора труд. Оценено е, че потенциалният растеж ще бъде средно с около 0,7 процентни пункта по-висок спрямо сценарий без ресурсите по плана.

Според оценките на Европейската комисия при равномерно разпределение на средствата в период от шест години в групата страни с БВП на глава от населението под средното за ЕС и нисък дълг, към които принадлежи България, ще може да се очаква увеличение на БВП към 2026 г. с 3,5%.

В същото време нивото на БВП по постоянни цени за ЕС 27 към 2026 г. ще бъде с около 2% по-високо спрямо сценарий без средствата.

Споделете

CAPTCHA изображение
От 15 май Турция отменя PCR тестовете
за 15 държави; България не е включена

От 15 май Турция отменя PCR тестовете за 15 държави; България не е включена

Гражданите на 15 държави и територии - Китай, Хонконг, Тайван, Виетнам, Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Тайланд, Южна Корея, Израел, Япония, Великобритания, Латвия, Люксембург и Естония, ще могат да посещават Турция след 15 май без да представят негативен PCR тест, който към момента е задължителен, предаде БТА

Русе става център на нова икономическа зона край Дунава

Русе става център на нова икономическа зона край Дунава

Кметът на Община Русе Пенчо Милков и инж. Пламен Панчев, създател и управител на Тракия икономическа зона (ТИЗ), дадоха днес официален старт на работата по обособяването на нова индустриална зона с единно ръководство, както и развитието на наличните вече зони и паркове на територията на общината. Това стана с подписването на меморандум за

Колите с най-много повреди се сглобяват в понеделник

Колите с най-много повреди се сглобяват в понеделник

Знаете ли, че колите, които често се повреждат, се наричали "автомобили, произведени в понеделник сутрин". Това се случва доста често, особено през XX век. За това пък автомобилите, сглобявани във фабриките в сряда са били продавани в големи количества и са били особено ценени в САЩ, пише френското издание L’Argus

Банките трупат депозити, печалбата им расте

Банките трупат депозити, печалбата им расте

Банките в България продължаат да се в много добро състояние, да трупат депозити и да отчитат ръст на печалбата. Това става ясно от данните на БНБ за първото тримесечие на годината.  Според тях печалбата на банковата система към 31 март 2021 г. е 349 млн. лв. при 296 млн. за първото тримесечие на 2020 г

Какви кадри се търсят най-много във Варна?

Какви кадри се търсят най-много във Варна?

На работа в област Варна през март 2021 г. са постъпили 1614 безработни лица. 90,1% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар, съобщиха от Дирекция "Регионална служба по заетостта"- Варна. През месеца в трудова заетост са устроени 234 младежи на възраст до 29 години, както и 52 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по

На 1 юли отпада роумингът между страните от Западните Балкани

На 1 юли отпада роумингът между страните от Западните Балкани

Роумингът между страните от Западните Балкани ще бъде премахнат на 1 юли, което означава, че гражданите и бизнесът в региона ще имат повече пари в бюджета, заяви генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество Майлинда Брегу, предаде БНТ.  Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и БиХ ще започнат да прилагат

АКТУАЛНО

9 традиционни менюта ще привличат чужденците

Слух, че пак няма да има руски туристи в България това лято. От морските летища казват, че няма отменени чартъри за юни, юли и август

Русия спира полетите на свои туристи към България и втори сезон оставаме без тях. Това заяви в тв предаване Ивелина Пулева от Управителния съвет на Бургаската туристическа камара. Това се случило заради призива на руския политик Владимир Жириновски държавата официално да забрани купуването на имоти в България

Проф. Ангелов: Отпада ограничението за тържества до 15 човека (Видео)

България вече е на 20-о място в ЕС по заболеваемост И днес в 10.00 ч. в Министерския съвет се провежда редовния брифинг за актуалната епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки в страната. "През последната седмица България беше извадена от института Робърт Кох от високорисковите зони и вече сме само рискова зона

Ръст на приходите в НАП с над 914 млн. лв. към 28 април

Близо 8,8 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите към 28 април 2021 година, което е с над 914 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП. В края на април 2020 година данъчните приходи възлизат на 7,9 млрд. лв. Рекордните постъпления от данъци и осигурителни вноски се случват в условия на

Над 241 млн. лв. раздаде кабинет “Борисов 3” на последното си заседание

Почти всички пари са за продължаване на 60/40 и програми за заетост Премиерът обяви фокус на предизборната си кампания - махане на гишетата 241 008 886 лв. разпредели правителството на Бойко Борисов на последното си за мандата заседание. Редовните срещи на министрите от кабинета са в сряда, а президентът Румен Радев се очаква да назначи свое

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Сливен стана община с повече население от това в Плевен

Започва ремонт на пътя Перник-София през Владая на 12 май

Започва ремонт на пътя Перник-София през Владая, съобщи общинският пресцентър. Ремонтните дейности, които са възложени от АПИ, ще протекат на 5 етапа и ще стартират от 12 май. Работата ще обхване пернишката част на пътя, като е предвидено последният пети етап да завърши на 14 декември. Ремонтът на една от най-натоварените отсечки у нас продължава

НАП: Над половин милион физически лица подадоха данъчни декларации

Над 85% от декларациите са подадени онлайн Успешно приключи данъчна кампания за физическите лица. Над половин милион данъчни декларации от граждани са подадени към 17 часа на 5 май, сочат данните на НАП, съобшиха от приходната агенция. Над 85 % от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен

АПИ: В неделя ползвайте подбалканския път, а не магистрала “Тракия”

Ремонтът на нагънатия асфалт не е можел да се отложи, защото това би забавило работите чак до началото на летния сезон След кошмарното пътуване, което преживяха стотици хиляди българи миналия петък по магистрала “Тракия”, за 9 май, когато приключва голямото прибиране от почивните дни, е създадена специална организация на движението

Бъкингамският дворец пуска своя марка джин с плодове от Източна Европа

Бъкингамският дворец пуска нова марка плодов джин с трънки, внесени от Източна Европа, съобщи "Дейли телеграф". Плодовият джин от трънки е традиционно британско питие, което се прави в домашни условия с плодове от градината. От Бъкингамския дворец обаче разкриха, че били принудени да внасят плодовете от Източна Европа

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Китай е най-голямата дестинация на преки чуждестранни инвестиции, сочи доклад на ОИСР

Китайският пазар на смартфони с 30% ръст за първото тримесечие

Китайският пазар на смартфони отчита 30-процентен ръст на годишна база през първото тримесечие на годината, според доклад на международната фирма за пазарни проучвания International Data Corporation (IDC ), предаде Радио Китай.  Китай, заедно с още няколко тихоокеански региони, е допринесъл значително за ускореното възстановяване на световния

Стабилен ръст на онлайн продажбите на дребно за първото тримесечие в Китай

Онлайн продажбите на дребно поддържат стабилен растеж през първото тримесечие на годината, тъй като икономиката продължава да се възстановява от въздействието на COVID-19. Те са нараснали с 29,9% на годишна база, като обемът им е достигнал 2,81 трилиона юана (434,5 милиарда долара), според данни, публикувани от Министерството на търговията

Вдигнаха минималната месечна заплата във Венецуела от 64 цента на $2,40

?paвитeлcтвoтo нa Beнeцyeлa yвeличи минимaлнaтa мeceчнa зaплaтa c 289%. Cъoбщeниeтo бe нaпpaвeнo в cъбoтa oт миниcтъpa нa тpyдa Eдyapдo ?инaтe. "Mинимaлнaтa зaплaтa се пoвишaвa oт 1,8 млн. бoливapa дo 7 млн. бoливapa oт тoзи мeceц", зaяви тoй. Изчиcлeнo cпopeд oбмeнния курс, нoвaтa cyмa e e?вивaлeнтнa нa $2,40, пpи $0,64 дoceгa

Къщичка от контейнер осигурява живот извън мрежата (ВИДЕО)

Къща Gaia е направена от рециклиран контейнер по проект на Pin-Up Houses, чиито архитекти са я оборудвали така, че да осигури на обитателите си живот извън мрежата. Тя е миниатюрна, но според създателите си е пример за това, че е възможно да се изграждат жилища, които въздействат възможно най-малко на околната среда

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ