Въвеждат електронен търг за продажбата на имуществото на фалирали търговци

  • 0
authorАвтор: 24 часа
Въвеждат електронен търг за продажбата на имуществото на фалирали търговци

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова

Министерството на правосъдието предлага мащабна реформа в производството по несъстоятелност

Промените в Търговския закон, публикувани за обществено обсъждане днес, предвиждат още бързина на процеса по несъстоятелност, засилване на контрола върху синдиците, намаляване на съдебните такси, подобряване на оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност

Ускоряване на производствата по несъстоятелност, въвеждане на електронен публичен търг при продажбата на имуществото от масата на несъстоятелността, допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните, намаляване на съдебните такси, завишаване на критериите към синдиците и контролът върху дейността им, подобряване на оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност, са само част от ключовите изменения и допълнения на Търговския закон, предложени от Министерството на правосъдието.

Законопроектът, който бе публикуван днес за обществено обсъждане, цели усъвършенстване на правната рамка на несъстоятелността в България, съобщиха от ведомството.

Оттам уточниха, че той  е и в изпълнение на ангажиментите на България след присъединяване към Валутен механизъм II и с оглед на стремежа ни към бъдещо членство в еврозоната.

Предложените промени са планирани и в Пътната карта за реформа на рамката на несъстоятелността и стабилизацията в България, която бе разработена съвместно с Европейската комисия през 2019 г., като

крайният резултат е намаляване на

междуфирмената задлъжнялост

и увеличаване на икономическия растеж

Към настоящия момент са отчетени редица слабости в прилагането на законодателството относно процедурите на производствата по несъстоятелност – голяма продължителност, ниска ефективност, високи разноски, рядко цялостно удовлетворяване на кредиторите, недостатъчната прозрачност на процедурите по осребряване, провеждани от синдиците и на процедурите по продажба.

Промените имат за цел създаване на ясни критерии за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация.

Подобрява се дефиницията на понятието „свръхзадълженост“, като основание за откриване на производство по несъстоятелност при капиталовите дружества, така, че то да отразява отрицателния собствен капитал на търговското дружество, но да е обвързано и от преценка на вероятността дружеството да може да продължи да функционира като действащо предприятие.

Също така се дава се възможност на длъжника да поиска спиране на индивидуалните принудителни производства срещу имуществото му с цел обезпечаване на възможността за оздравяването на предприятието.
За бързина на производството се въвежда:

нов механизъм за предварително осребряване от синдика на актив на длъжник,

максимална публичност на акта на съда за определяне размера и срока за внасяне на авансираната за разноските сума, както и на мотивираното искане на синдика за предварително осребряване на конкретен актив чрез обявяването му в Търговския регистър;

предотвратява се възможността за многократни и неограничени на брой спирания на производствата;

предвиждат се изключения от правилото за спиране на завареното индивидуално принудително изпълнение по ГПК върху имущество на длъжника;

съобщенията за производството по отмяна на решение на събрание на кредиторите ще се извършва чрез обявяване в Търговския регистър.

Регламентира се единен процес на разглеждане на молби в рамките на едно и също производство по несъстоятелност.

За ускоряване на процеса и намаляване на административната тежест във фазата на предявяване и приемане на вземанията се въвеждат стандартизирани образци на молбата за предявяване на вземанията и за изготвяните от синдика списъци на приетите и неприети вземания, сметки за разпределение и отчети, както и на декларациите и съгласието на синдика по чл. 656, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Предвидено е намаляване на съдебни такси за отменителните искове чрез определянето им върху една четвърт от цената на иска.

Повишава се ефективността на процеса по осребряване на имуществото, като се въвежда електронен публичен търг при продажбата на имуществото от масата на несъстоятелността като основен способ на осребряване за постигане на оптимална цена с оглед на неговата прозрачност, ефективност и бързина.
Като допълнителна мярка за предотвратяване на недобросъвестно поведение на страните в производствата се предвижда прекратяване на висящите към момента на откриване на производството арбитражни производства, с предмет вземания на кредитори на длъжника.
Отпада институтът на първото събрание на кредиторите, провеждано въз основа на списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника, които често не отразяват реалните кредитори, и което на практика вече не се провежда по повечето дела по несъстоятелност след промяна в ТЗ от 2016 г.

Събрание на кредиторите за избор на постоянен синдик ще се свиква след одобряване от съда на първия списък на приетите вземания т.е. след идентифициране на истинските кредитори на длъжника.

Предлага се промяна на правилата, уреждащи местната подсъдност с оглед предотвратяване на злоупотреби от страна на недобросъвестни длъжници, които променят седалището си единствено с цел „избор“ на съд по несъстоятелност. В тази връзка се предлага местната компетентност на съда по несъстоятелността да се определя според седалището на длъжника, вписано 6 месеца преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.
Създават се специални процесуални правила при обжалване на решенията, постановени в различните фази на развитие на производството. Целта е преодоляване на съществуващите противоречия между правните норми, водещи до противоречива практика на съдилищата при администриране на въззивните и касационните жалби.

За гарантиране на качеството на оценките на активите се въвеждат изисквания за оценителите, независимо дали те са определени от синдика или от събранието на кредиторите.

Завишават се критериите към лицата, които могат да бъдат синдици, като се предлага минималният изискуем стаж по специалността да е 5 г.

Във връзка с подобряване на оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност и стабилизация е предвидено, че министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката изработват и публикуват практическите указания за изготвяне на план за стабилизация.

Срокът за представянето на план за оздравяване

се удължава на 2 месеца,

с оглед възможността за изготвяне на работещ план за оздравяване и обезпечаване на длъжниците с жизнеспособна стопанска дейност, тъй като съществуващият до сега 1-месечен срок от определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания е твърде кратък за постигане на тази цел.

Текстовете на законопроекта са обсъдени и подготвени от широк кръг експерти и представители на Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, окръжни съдилища, професионалните организации на синдиците, академичната общност, Министерството на финансите и Министерството на икономиката, съобщиха от правосъдното министерство.

Споделете

CAPTCHA изображение
Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германският млекопроизводител “Меггле” се изтегля като млекопреработвател от нашия пазар и затваря завода си в Шумен, съобщиха от компанията. Това ще стане от 1 октомври, като мотивът е, че Meggle Group преструктурира бизнесоперациите си в цяла Югоизточна Европа. В същото време от компанията признават

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Компанията имаше бизнес у нас през 2014 г., но бе спряна Искат да се махне и синият талон към книжката на шофьорите Да се даде възможност на мобилни приложения за споделено пътуване като “Юбер” да се върнат на пазара у нас, но при определени условия. Това е едно от предложенията за промяна в Закона за автомобилните превози

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев станал жертва на измама и му отнели скъпа кола по документи. Ето какво разказва самият той във фейсбук профила си: "Искам да ви споделя за едно престъпление, на което станах жертва, и което мисля че няма как да се получи без участието на държавни институции. Брутално е и може да се случи на всеки от вас

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

Повече са фермите, които директно предлагат агнета и ярета за Великден и Гергьовден. В Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана заявка са подали собствениците на 17 ферми, с 6 повече от 2020 година. "Хората могат да са спокойни. Клането на животните се извършва под стриктен ветеринарен контрол

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

В АЕЦ "Козлодуй" започна днес плановият годишен ремонт на пети блок на атомната централа, съобщиха от централата. На блока ще бъде извършено презареждане на реактора за следващата горивна кампания и дейности, свързани с безопасността и с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение. Планирано е изпълнение на превантивно техническо обслужване

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

„Готвачът, който не иска да бъде шивач, не е добър шофьор.“ Така се шегува Фън Инцян, който следва свой бизнес път точно по този начин. Той завършва Университета за наука и технологии в гр. Чунцин в специалност „Металургия“, но продължава да обича селския живот, защото е израсъл на село. След дипломирането Фън Инцян работи две години в предприятие

АКТУАЛНО

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

„Отпускаме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 400 000 лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери независимо от размера на техните пенсии“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на извънредното правителствено заседание, което се проведе днес чрез видеоконферентна връзка

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

Бюджетният дефицит в ЕС като цяло е нараснал до 6,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а в еврозоната - до 7,2 на сто през 2020 година, съобщи европейската статистическа служба Евростат. Същевременно държавният дълг е нараснал до съответно 90,7 на сто и 98 на сто на фона на пандемията от коронавирус и мерките

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

За да се възползваме пълноценно от Плана за възстановяване и устойчивост и от новата 7-годишна рамка за европейско финансиране, е необходимо стабилно правителство с разумни политики, казва бившият финансов министър Още акценти: Може би ще се наложи актуализация на бюджета от следващото правителство Опитът показва

Ще търсят наемател или концесионер за плажа на Доган, но чак когато има път до него

ГЕРБ подкрепиха “Демократична България” за парламентарна комисия за Доган сарай 5 от сградите трябва да бъдат съборени, но не е ясно кога Създадената от “Демократична България” и подкрепена от ГЕРБ парламентарна комисия “Росенец” има всички шансове да затъне в най-голямото проучване на казус от последното десетилетие

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Вече за 82% от софиянци е удобно да има метро до Симеоновския лифт

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев станал жертва на измама и му отнели скъпа кола по документи. Ето какво разказва самият той във фейсбук профила си: "Искам да ви споделя за едно престъпление, на което станах жертва, и което мисля че няма как да се получи без участието на държавни институции. Брутално е и може да се случи на всеки от вас

Ананиев: В края на април почти няма да има дефицит в бюджета (Обзор)

1 януари 2024 г. остава като дата за въвеждане на еврото Държавният бюджет за първото тримесечие на 2021 г. има дефицит от 619,4 млн. лв., или 0,5% от брутния вътрешен продукт. Това отчете финансовият министър в оставка Кирил Ананиев по време на изслушване в Народното събрание в сряда. Според него заради COVID кризата тови било “очаквано от

Гръцкият премиер Мицотакис: Туристическият сезон ще бъде открит на 15 май

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза днес, че Гърция би трябвало да може се отвори за туристи от 15 май, като добави, че пандемията от коронавирус показва признаци на стабилизиране, подпомогната от ваксинацията, предаде Ройтерс. "Ваксините, самостоятелните тестове и по-доброто време ни вдъхват увереност

По-ниска наказателна лихва за забавени плащания предлагат от Демократична България

Размерът на лихвата за забавени плащания да не надхвърля основния лихвен процент на БНБ + 8 процентни пункта, а когато е дължима от физическо лице - да е + 4 п.п. Това предлагат депутати от "Демократична България" начело с Мартин Димитров с промени в Закона за задълженията и договорите. . Към моментът таванът на наказателната законна лихва при

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Гърция планира да отвори ресторантите след Великден

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

„Готвачът, който не иска да бъде шивач, не е добър шофьор.“ Така се шегува Фън Инцян, който следва свой бизнес път точно по този начин. Той завършва Университета за наука и технологии в гр. Чунцин в специалност „Металургия“, но продължава да обича селския живот, защото е израсъл на село. След дипломирането Фън Инцян работи две години в предприятие

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Общо инвестициите за зелен преход на икономиката са увеличени с близо 500 млн. до 3,8 млрд. лв., според третия вариант на плана за възстановяване Днес новият парламент за втори път ще дискутира плана за възстановяване, по който България може да получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно от ЕС и още над 8 млрд. като дългосрочни заеми

Манолова предлага още 300 млн. лв. помощ за фирмите

300 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за предприятия и самоосигуряващи се лица, пострадали от пандемията, извън тези, които вече са раздадени по различни програми. Това предлагат депутати от “Изправи се! Мутри вън!” начело с Мая Манолова. Става въпрос за подпомагане на фирми, които през 2020 г. са отчели повече от 30% намален доход спрямо

42% от българите се канят да харчат повече – за почивки, елуреди и ремонти

Населението у нас има най-ниска оценка за ситуацията в сравнение с другите в ЕС 42% от българите възнамеряват да харчат повече пари тази година в сравнение с миналата. Те отделят повече средства за почивки и пътувания, домакински електроуреди и ремонт на дома. Това показва тазгодишното проучване на финансовата група BNP Paribas Personal Finance

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ