Тристранката проведе извънредно онлайн заседание

  • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн
Тристранката проведе извънредно онлайн заседание

Марияна Николова

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В първа точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. като мотиви към него. Законопроектът беше представен от министъра на финансите.

Приоритетите на Бюджет 2021 са:

Политика по доходите
- Увеличаване на минималната работна заплата от 610 лв. – на 650 лв., считано от 1 януари 2021 г.
- Удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г.
- За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% (от 1.08.2020 г.) на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия.
- Увеличение с 10% на средствата за заплати на служителите, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството
- Разчетено увеличение на средствата за възнаграждения на изборните длъжности по реда на законодателно регламентирания механизъм.

Образование – осигурени са допълнителни средства:
- 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на учителите и 57,8 млн. лв. – за непедагогическия персонал;
- 70 млн. лв. – за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища;
- 38 млн. лв. – за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата в задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за децата, които не са приети в детски градини, поради липса на места в държавните и общински градини и училища;
- 36 млн. лв. – за разширяване достъпа и обхващане в задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца;
- 20 млн. лв. – за модернизацията на училищните кабинети и изграждане на STEM среда;
- 65,9 млн. лв. – за продължаване на реформите и осигуряване на устойчиво развитие и разширяване на достъпа до висше образование, в т.ч. 48,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на най-ниските академични длъжности във висшите училища.

Политиката в областта на здравеопазването е насочена към качествено и ефективно здравеопазване с основен фокус осигуряване на адекватна готовност на здравната система в условията на продължаваща епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19 с оглед гарантиране на пациентите на необходимата медицинска грижа. Допълнително осигурените средства основно са:
- 65,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на персонала в структурите на МЗ и НЗОК, в т.ч. и за извънреден труд;
- 48,9 млн. лв. субсидии за лечебните заведения за болнична помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
- 326,6 млн. лв. за здравноосигурителни плащания;
- 75 млн. лв. – за осигуряване на ваксина срещу COVID-19;
- 50 млн. – за изграждане на Национална педиатрична болница.

Приоритети в социалната политика са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19, свързани със запазване на заетостта, повишаване на квалификацията, намаляване на безработицата и като цяло запазване на устойчивостта на системи за социална закрила с фокус към най-уязвимите групи. Осигурени са допълнителни средства за:
- 10 млн. лв. – за активна политика на пазара на труда;
- 300 млн. лв. – за продължаване на мярката „60/40“;
- 297,3 млн. лв. – за увеличението на средствата за краткосрочни обезщетения за безработица (увеличението от 9 на 12 лв. на дневния минимален размер на обезщетението за безработица);
- 73 млн. лв. – за целева помощ за семействата с деца до 14-годишна възраст при дистанционно обучение и изчерпани възможности за платен отпуск на родителите и невъзможност да работят дистанционно;
- 390 млн. лв. – за отпадане на доходния критерий за достъп до месечни помощи по отглеждане на деца до завършване на средно образование;
- 10 млн. лв. – за целеви помощи за отопление;
- 21,4 млн. лв. – за актуализиране на финансовата подкрепа за хората с увреждания по Закона за личната помощ; 122 млн. лв. – за механизма за личната помощ по същия закон и 79,7 млн. лв. – за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност;
- 47 млн. лв. – за еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. годишно за пенсионери с размер на пенсията от 300 лв. до 369 лв. (линията на бедност за 2021 г.)

Пенсионната политика – в Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства:
- 474 млн. лв. – за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. – на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
- 94 млн. лв. – за увеличение на максималния размер на получаваната една или повече пенсии от 1200 лв. – на 1440 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
- 884,2 млн. лв. – за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. и за целогодишното изплащане на пенсии с новото осъвременяване от 5%, считано от 1 юли 2021 г.;
- 318 млн. лв. – за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г.
Други приоритети са политиката в областта на отбраната, както и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми.
В точка втора от дневния ред НСТС разгледа проекта на Закон за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Законопроектът беше представен от министъра на труда и социалната политика. Участие в дискусията взе управителят на Националния осигурителен институт.
Приходната част от предложения бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 г. е съгласувана с Националната агенция за приходите (НАП), взети са предвид и указанията на министерствата от съгласувателната процедура. По отношение на разходната част – данните са в изброените по-горе приоритети в областта на социалната и пенсионната политика.
С Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени, които целят постигане на ясна регламентация на контролната дейност на органите на Националния осигурителен институт (НОИ), също така се предвижда автоматично служебно преизчисляване на пенсиите.
В трета точка от дневния ред НСТС обсъди проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Законопроектът беше представен от министъра на здравеопазването. Участие в дискусията взе управителят на Националната здравноосигурителна каса.
С проекта на Закон за бюджета на НЗОК се предлага при условия на извънредна епидемична обстановка вследствие разпространението на COVID-19 Надзорният съвет на НЗОК да може да гласува увеличение на средствата за болнична медицинска помощ и в тази връзка се предвижда възможност за допълнителни средства по бюджета на НЗОК по реда на Закона за публичните финанси.
В преходни и заключителни разпоредби в законопроекта са предвидени и промени в Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
С измененията в Закона за здравето се дават възможности на областните управители да взимат решения на местно ниво в условията на извънредната епидемична обстановка. Прецизират се и разпоредбите относно новата система на медицинската експертиза с цел постигане на ефективна работа на ТЕЛК и НЕЛК.
В ЗЛЗ се въвежда задължението на лечебните заведения при условията на извънредна епидемична обстановка за преструктуриране на звена за лечение на COVID, като при отказ се предвиждат две нива на санкции – глоби и спиране на плащанията от НЗОК, за които са предвидени определени критерии, и ред за извършване на оценка и анализ на лечебните заведения.
Важна промяна в ЗЗО е предвиденото задължение НЗОК да заплаща за онко-лекарствата най-ниската цена, с което да се постигне ефективно използване на средствата от НЗОК. Предлага се и нов режим на медицинските изделия – заплащане от НЗОК също на най-ниската цена.
С промените в ЗЛПХМ се регламентира Министерството на здравеопазването да договаря доставките на ваксини срещу СПИН, туберкулоза и др. Предвидено е прецизиране на кодовете са съответните лекарствени продукти.
Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по представените законопроекти.
Синдикалните организации и от работодателските организации - КРИБ подкрепят проектобюджетите за 2021 г., като изразяват бележки и предложения за промени.
АИКБ и БСК не подкрепят проекта за държавен бюджет, а БТПП и ССИ се въздържат. По проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване ССИ и КРИБ – подкрепят, АИКБ – се въздържа БСК и БТПП – не подкрепят.
Синдикалните и работодателските организации единодушно подкрепят проектобюжета на НЗОК за 2021 г., АИКБ не подкрепи.

Споделете

CAPTCHA изображение
Пътуващите със самолети ще трябва да се ваксинират срещу вируса

Пътуващите със самолети ще трябва да се ваксинират срещу вируса

От догодина международните самолетни пътувания може да се завърнат, изживявайки нов бум, само че с едно ново правило: пътуващите до определени страни трябва да бъдат ваксинирани срещу коронавируса, преди да излетят. Обнадеждаващите вести за разработване на ваксина даде надежда на авиокомпаниите и отделните страни

Хиляди българи предлагат селските си къщи без пари

Хиляди българи предлагат селските си къщи без пари

Замрелият от дълго време пазар на селски имоти се оживи през тази година и много малки населени места, в които живееха по 10-15 човека, се понапълниха с хора. “Селските имоти бяха първите, които привлякоха вниманието на търсещите второ жилище и сделките с тях се увеличават, каза за “24 часа” управителката на “Бългериън пропъртис” Полина Стойкова

Сайтовете с видео вече под контрола на СЕМ - депутатите го приеха единодушно

Сайтовете с видео вече под контрола на СЕМ - депутатите го приеха единодушно

Измененията в медийния закон, според които сайтовете с видео минават под контрола на Съвета за електронни медии, бяха приети с пълно единодушие от депутатите днес. Законът за радиото и телевизията бе подкрепен на първо четене в пленарната зала с 88 гласа "за" и без нито един глас "против" или "въздържал се"

Шпигел: Който държи ваксината, ще управлява света (Инфографика)

Шпигел: Който държи ваксината, ще управлява света (Инфографика)

Първите ваксини ще бъдат регистрирани скоро. Някои държави отдавна са резервирали милиарди дози за себе си. Други са изправени пред зависимост от Китай или Русия, пише германското сп. “Шпигел”. Според изданието светът трябва да се справи с гигантски проект - най-бързото производство и разпространение на ваксини срещу COVID-19 сред милиарди хора по

Последен шанс за пенсия върху висока заплата до 1997 г.

Последен шанс за пенсия върху висока заплата до 1997 г.

С 9% намаляват основната пенсия при втора, това вдига и парите на вече пенсионирали се военни и полицаи Правото на пенсия с трите “златни години” отпреди 1997 г. ще важи само още една година. Тази поправка в Кодекса за социално осигуряване приеха окончателно депутатите във вторник късно вечерта със закона за държавното обществено осигуряване за

Затварят ясли, училища, университети, ресторанти, нехранителни магазини (Видео)

Затварят ясли, училища, университети, ресторанти, нехранителни магазини (Видео)

Удължават противоепидемичната обстановка да края на март. От петък за неопределено време се затварят университети, училища и ясли, както и ресторанти и нехранителни магазини, няма да има колективни спортни мероприятия и екскурзии. Тези мерки предлага здравният министър Костадин Ангелов. В сряда те ще бъдат обсъдени на заседание на Министерския

АКТУАЛНО

Уж стресирани от Ковид, българите смело теглят заеми за жилище

Към 31 октомври печалбата на банковата система е 796 млн. лв.

Към 31 октомври печалбата на банковата система е 796 млн. лв., с 598 млн. лв. (42.9 на сто) по-малко от отчетената за същия период през 2019 година, съобщава Българската народна банка. Собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 15.2 млрд. лв. в края на октомври, като се увеличава със 101 млн. лв. (0

През 2021 г. се очаква по-евтина вода

Очаква се ВиК услугите през 2021 г. да поевтинеят заради неизпълнение на показателите за качество на услугите на водоснабдителните дружества. Комисията за енергийно и водно регулиране оповести преди дни докладите си от проверка на 34 водни дружества. На третата година от регулаторния период нито едно ВиК дружество не е изпълнило показателите за

След март 2021 г. дългове, неплатени 10 години, се отписват

Не е ясно какво се случва с дългосрочните кредити Никой няма право да търси парите след този срок.  Експерти прогнозират съдебни дела между кредитори и длъжници След 10 години дебати и обсъждания абсолютната давност на някои задължения вече е законодателен факт. Какво е новото в тази поправка, определена като “край на вечния длъжник”

Ето новите ограничения за влизане в България от 1 декември до 31 януари (Заповед)

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде заповед за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на България от 1 декември до 31 януари. Ето цялата заповед ТУК. 1. Временно се забранява влизането у нас на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Зам.-вътрешният министър: Категорично няма да са нужни КПП-та

Проверяват 220 души със скъпи имоти

220 души, които са си купили луксозни имоти, са подложени на проверки и ревизии от НАП през тази година.  Проверява се дали официалните доходи на собствениците на луксозните имоти им позволяват да ги притежават, съобщава "Труд". Освен това данъчните следят дейността на около 7000 рискови за държавната хазна фирми

България изнася трюфели за 150 млн. евро годишно

Сериозен износ за над 150 млн. евро годишно прави България на трюфели. Около 20 000 са търсещите ценната гъба, която е в най-големи количества в североизточната част на страната - около Балчик. До този момент обаче този бизнес е изцяло на черно, липсват каквито и да е правила за добива и продажбата на трюфели

Изплащат пенсиите и добавките от 50 лева към тях между 7 и 21 декември

Изплащането на пенсиите и добавката от 50 лева към тях ще бъде в периода между 7 декември (понеделник) и 21 декември (понеделник). 2 114 910 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец декември т.г., съобщиха от пресцентъра на НОИ. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии

Проф. Генчо Начев: Ефектът от мерките ще се усети в края на третата седмица

Трудно е да се каже дали по-строгите мерки закъсняха, аз съм им привърженик, защото е доказано, че с тях пандемията може да се ограничи, но трябва да се мисли и за икономиката. Това заяви по бТВ изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ проф. Генчо Начев. Според него е постигнат баланс и трябва да се увеличи контролът върху мерките

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Шефът на ЕЦБ подкрепя въвеждането на цифрово евро

Икономически растеж от 6,7 % в Турция за 3-ото тримесечие

Турция е регистрирала икономически растеж от 6,7 процента на годишна база през третото тримесечие на 2020 г., съобщи Анадолската агенция, като цитира данни на Турския статистически институт. Брутният вътрешен продукт на страната по текущи цени е възлизал на 1,4 трилиона турски лири /197,4 млрд. долара/ в периода юли-септември

Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо октомври

През ноември 2020 г. Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно, съобщава Националният статистически институт. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва приблизително нивото си от октомври

Производството на твърди горива намалява през септември с 11.2%

През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. намалява производството на твърди горива - с 11.2 на сто, пропан-бутанови смеси - с 16.7 на сто, дизелово гориво - със 7.0 на сто, и електроенергия - с 6.9 на сто. Производството на безоловен бензин и природен газ остава без изменение, съобщава Националният статистически институт. През септември 2020 г

Фандъкова: Продължават проверките на търговските обекти, които останаха отворени

"Продължават засилените проверки на РЗИ и Столичния инспекторат на всички търговски обекти, които останаха да работят. Следим внимателно пазарите, предупредили сме, че ако има консумация на място, затваряме - имам предвид коледния базар на градската градина". Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова пред журналисти

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ