Владислав Горанов: 3137 са ревизиите на хазарта, четири оператора дължат 693 млн.лв.

  • 0
authorАвтор: 24 часа
Владислав Горанов: 3137 са ревизиите на хазарта, четири оператора дължат 693 млн.лв.

Сумите са установени с осем акта, съставени на

"Евробет", "Еврофутбол", "Ню Геймс" и Национална лотария

Близо 4000 са ревизиите, които са извършени за 5 години на хазартните оператори, съобщи от парламентарната трибуна финансовият министър Владислав Горанов. Той отговори на въпрос на депутата от Коалиция за България Румен Гечев как е извършван контрол над тази дейност и как са събирани таксите от операторите. Комисията по хазарта е приела наредба, в която записаните правила противоречат на закона и не пораждат правни последици, обясни финансовият министър. Това нарушение в момента се обследва от съответните органи, уточни Горанов.
Ето пълният текст на отговора му. 

"Доста въпроси сте включили в това, сравнително кратко, изложение, но ще се опитам да отговоря в рамките на парламентарния правилник.
Годишните доклади за дейността на Държавната комисия по хазарта през годините са публикувани на интернет страницата на Комисията и са публично достъпни. В докладите се съдържа подробна информация за контролната дейност на комисията, както и броя на извършените проверки по спазване на Закона за хазарта.
За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г., при осъществяване на правомощията си, Държавната комисия по хазарта е извършила проверки по спазване на Закона за хазарта съгласно заповеди на председателя на Комисията по утвърден годишен план, проверки по текущи сигнали и жалби, както и проверки по писма на други институции.
За този период извършените проверки са 3137, от които 1727 са проверки съгласно чл. 89 от ЗХ, по утвърден годишен план за всяка година и са извършени в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ. Също така са извършени 1381 проверки по сигнали, жалби и писма на други институции, както и проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ.
За извършените проверки през периода 2015 г. – 2019 г. са съставени необходимите документи и в случаите, при които е констатирано нарушение на ЗХ, са съставени актове за установяване на административни нарушения, като за посочения период те са 378. Сред тях на лица – организатори на хазартни игри и не платили в срок дължимите вноски, са издадени 50 акта за установяване на публични държавни вземания. През периода 2015 г. – 2019 г. са изготвени и издадени 350 наказателни постановления от председателя на ДКХ. Наложените за този период имуществени санкции са в размер на 1 411 000 лева.
За периода 2015 г. - 2019 г. Националната агенция за приходите, в рамките на своята компетентност, e извършила 812 проверки спрямо лица, осъществяващи хазартна дейност, като в т.ч. 210 проверки по прихващане и възстановяване, 337 проверки в обекти, 265 проверки за установяване на факти и обстоятелства. Съставени са 506 акта за установяване на административни нарушения, като към момента са издадени 254 наказателни постановления на стойност 190 319 лева. За същия период са извършени 31 ревизии на организатори на хазартни игри, при които допълнително установените задължения са в размер на 1 251 314 лева.
По отношение на втория Ви въпрос:
От 1 януари 2014 г., с влезлите в сила промени в Закона за хазарта, на ДКХ е вменено да администрира държавните такси от Закона. В чл. 30 са регламентирани държавните такси, които всички организатори на хазартни игри следва да заплащат към Комисията. В тази връзка, съгласно чл. 30, ал. 6 от ЗХ, организаторите на хазартни игри, които заплащат такси, подават за всеки месец в Комисията до 15-то число на следващия месец декларация, в която декларират дължимите такси и ги внасят по банкова сметка на Комисията в срока за подаване на изискуемата декларацията.
Председателят на ДКХ е изпращал докладни записки до министъра на финансите, съдържащи отчети за дейността и изпълнението на бюджета на Комисията на касова основа от февруари 2015 г. до януари 2018 г., включващи общия размер на събраните държавни такси по ЗХ, на събраните годишни вноски от организаторите на хазартни игри, с оглед спазване на мерките за отговорен хазарт, както и на събраните глоби, имуществени санкции и лихви. Информацията отчита нарастващ размер на приходите на годишна база за периода 2015-2019 г. и са както следва:
1. 1. Увеличението на приходите от държавни такси през 2016 г. (124 817 975 лв.), спрямо 2015 г. (94 268 070 лв.) е с 32,41 % и е в размер на 30 549 905 лв.
2. Увеличението на приходите от държавни такси през 2017 г. (138 315 016 лв.), спрямо 2016 г. е с 10,81 % и е в размер на 13 497 041 лв.
3. Увеличението на приходите от държавни такси през 2018 г. (157 295 622 лв.), спрямо 2017 г. е с 13,72 % и е в размер на 18 980 606 лв.
4. Увеличението на приходите от държавни такси през 2019 г. (170 721 644 лв.), спрямо 2018 г. е с 8,54 % и е в размер на 13 426 022 лева.
По отношение на третия Ви въпрос:
На основание чл. 22, ал. 1, т.15, както и на чл. 25, ал 1, чл. 32 и чл. 33 ал. 9 от Закона за хазарта с поредица от решения в периода 2015 г. – 2019 г., Комисията е утвърдила представените от организаторите правила, в които същите са се оповестили като комисионери. Следва да се има предвид, че утвърждаваните правила за организираните хазартни игри имат за предназначение да детайлизират разпоредбите на всички нормативни актове, които регулират хазартната дейност. Уредбата, която дават правилата, следва да уточнява и конкретизира законовата уредба, но не може да е в противоречие със закона, или да преурежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения. С оглед на това, изготвянето и позоваването на противоречащи на закона правила, не може да послужи като основание за заплащане на държавна такса в по-малък от нормативно установения размер. Утвърдените правила в тази им част са нищожни, тъй като противоречат на закона и като такива не пораждат никакви правни последици.
С оглед на гореописаното и на основание чл. 92, ал. 3, изречение второ от ЗХ, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за неплатени в срок държавни такси по чл. 30, ал. 3 от ЗХ и лихви за забава са издадени 8 акта за установяване на публично държавно вземане от председателя на ДКХ на следните организатори на хазартни игри: „ЕВРОБЕТ” ООД, „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, „НЮ ГЕЙМС” АД и „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД.
Общият размер на установените публични държавни вземания по посочените 8 акта възлиза точно на 693 109 261,66 лева, от които 556 872 282,97 лева главници и 136 236 978,69 лева лихви.
По отношения правомощията на министъра на финансите, свързани с дейността на ДКХ, детайлно Ви отговорих в края на месец февруари, когато отново поставихте същия въпрос. Ако е необходимо, съм готов и в писмена, и в устна форма от трибуната да направя преглед на действащото законодателство.
В заключение, като обобщение – действително е допуснато едно съществено нарушение от страна на ДКХ, което в момента се обследва от правоохранителните органи дали е престъпление или не. Но с утвърждаването на незаконосъобразни правила е допуснато благоприятно третиране по отношение налагането и внасянето на такси от няколко хазартни оператори, с което е допуснато невнасяне на посочената в моето изложение сума. 

Споделете

CAPTCHA изображение
България пред тотална забрана на износа на яйца и пилешко след птичи грип в Асеновград

България пред тотална забрана на износа на яйца и пилешко след птичи грип в Асеновград

Заразата се разпространява дори от кудкудякането на кокошките, вече е спрян експортът за трети страни България е пред угрозата от тотално спиране на износа на всякакви птици и птичи продукти. Ограниченията вече са въведени за експорта ни към трети страни като Русия, Албания, Турция, Ирак, съобщи за “24 часа” Иван Ангелов, зам

Без английски туристи това лято на морето

Без английски туристи това лято на морето

България отпада от списъка за въздушни мостове с Острова Родното Черноморие ще остане без английски туристи това лято, тъй като България не влиза в списъка на страните, с които Англия иска да има въздушни мостове от 10 юли. Макар листата да достигна до 60 държави при поискани 45 от авиокомпаниите, България отпадна заради увеличаване на случаите на

Кметът на Перник си вдигна заплата от 2600 на 6000 лв.

Кметът на Перник си вдигна заплата от 2600 на 6000 лв.

На днешната сесия на общинския съвет в Перник кметът Станислав Владимиров вкарва докладна записка, с която предлага да му се увеличи заплата от 2800 лв. на 4800 лв. В икономическата комисия обаче съветниците от БСП предлагат промяна на решението и заплатата му да стане почти 6000 лв.  По време на заседанието на местния парламент "за "

Чешки милиардер купи дял от Fibank

Чешки милиардер купи дял от Fibank

Банката увеличава своя основен капитал със 195, 424 млн. лева Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си, съобщиха от финансовата институция, след като инвеститорите са платили книжата от новата емисия. Освен Българската банка за развитие, която е с 18,35% дял, като акционер влиза и Valea Foundation със 7,87%

Идните 2 седмици критични за туризма в Гърция

Идните 2 седмици критични за туризма в Гърция

Следващите 2 седмици ще са критични за начина, по който ще бъде регулиран приемът на чужди туристи в Гърция, обявиха здравните власти в Атина. Тъй като на 1 юли за полети отвориха всички гръцки летища и още първия ден приеха над 200 полета, след 14 дни ще се види дали чужденците ще са вдигнали ръста на случаите с К-19 в страната

Пенсията вече може да бъде получавана в EasyPay

Пенсията вече може да бъде получавана в EasyPay

Двойни суми ще се раздават през лятото Месечната пенсия вече може да бъде получавана в EasyPay. Tова е възможно само с попълване на едно заявление в най-близката каса. Прехвърлянето се извършва чрез договор между ЕasyPay и НОИ, което улеснява заявителя. Така навършилите пенсионна възраст могат да избегнат попълването на излишни документи

АКТУАЛНО

Методи Митев: С RDF по-бързо ще достигнем до нулеви отпадъци в енергетиката

Български и сръбски туристи са с COVID-19 на Тасос, карантинирани са в хотел

На остров Тасос са потвърдени 4 случая на туристи, които са дали проби за тестване при влизането си в страната. Става дума за сръбски и български туристи. Те нямат симптоми и са настанени в определения за карантиниране хотел на острова, предава БТА. Тревога предизвикват у местните общности случаите на коронавирус сред туристи

Министър Димитров: Тази година всичко по Черноморието е най-малко

Тази година всичко по Черноморието е най-малко - най-малка е посещаемостта, най-малко е строителството, най-малко там е потреблението на електричество, каза за сутрешния блок на Нова тв министърът на околната среда Емил Димитров. Стоя зад текстовете към Закона за изменението на биоразнообразието, които внесох в МС

Великобритания възобновява износа на оръжия за Саудитска Арабия

Великобритания ще възобнови износа на оръжия за Саудитска Арабия, въпреки безпокойствата, че те може да бъдат използвани в конфликта в Йемен, предаде ДПА. Това стана само ден след като британското правителство наложи санкции заради убийството на саудитския журналист дисидент Джамал Хашоги на 20 саудитци в съответствие със свой нов механизъм за

Джонсън към Меркел: Ще търгуваме с ЕС, както с Австралия, ако няма споразумение

Великобритания ще търгува с Европейския съюз при същите условия като Австралия, ако не бъде постигнато споразумение, каза британският премиер Борис Джонсън, цитиран от Ройтерс. Той заяви това в телефонен разговор с германската канцлерка Ангела Меркел, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на годината

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Над 200 сгради в центъра на София без топла вода до 15 септември

ВяЕЦ “Свети Никола” произведе близо 28% повече енергия

Най-големият вятърен парк в България през първите 6 месеца на 2020 г. осигури 198 562 МВтч чиста електроенергия за българските потребители Най-големият вятърен парк в България - ВяЕЦ “Свети Никола”, произведе близо 28% повече енергия за първите 6 месеца на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г

Плащаме за парно и топла вода според реалното потребление

От началото на 2027 г. домакинствата, ползващи централно топлоснабдяване, трябва да имат уреди за дистанционно отчитане Новата европейска директива, свързана с енергийната ефективност, ще изпрати в историята изравнителните сметки. Според нея от началото на 2027 г. всички домакинства, ползващи централно топлоснабдяване

Как да намете безработен и държавата да плаща 3 месеца заплата от 610 лв.

Държавата ще плаща минималната заплата - 610 лв., на работодател, който наеме безработен служител, като ще поема и осигуровките за тази сума. Те ще могат да се възползват от нея до три месеца. Условието е те да наемат безработен служител, който е записан в бюрата по труда в страната.  За  програмата са отделени 160 млн. лв

Катя Димитрова: Рекламните бюджети ще са по-свити поне до края на годината

"Интерпартнерс груп" спечели 3 рекламни конкурса въпреки извънредното положение, казва основателката на компанията, която е и управляващ съдружник в нея Катя Димитрова е основател и управляващ съдружник в комуникационната компания “Интерпартнерс груп”. От 2016 до 2018 г. е председател на Българската асоциация на пиар агенциите (БАПРА)

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

ЕК: Румънската икономика ще се свие с 6% тази година

ЕК прогнозира ръст на родната икономика от 5,3% през 2021 г.

Европейската комисия ревизира леко нагоре своите прогнози за икономическия спад в България през настоящата година, но вече очаква и малко по-слабо възстановяване през 2021 г. Според летните междинни прогнози на ЕК се очаква свиване на българския БВП със 7,1% през тази година, след което да последва растеж от 5,3% през следващата година

Бургас предлага на Сърбия терминал за транзитни товари в пристанището

Кметът на Бургас Димитър Николов е предложи обособяването на терминал на пристанището преференциално за Сърбия за транзитни товари. Идеята била лансирана пред посланика на западната ни съседка Н. Пр. доц. д-р Желко Йович, който бе на първото си посещение, откакто е на този пост. Според Николов терминалът в порта ще стимулира търговията в

Росен Желязков: Необходими са дългосрочни политики в сферата на железопътния транспорт

Необходими са дългосрочни политики в сферата на железопътния транспорт. Това е заявил министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на среща с представителите на новоучредената Асоциация на предприятията в железопътния превоз, цитиран в съобщение от МТИТС

След кризата с COVID-19 в Гърция идва предизвикателството на рецесията

Доброто управление на кризата с COVID-19 в Гърция засили популярността на премиера консерватор Кириакос Мицотакис, който приключва днес първата година от управлението си. Но предизвикателството отсега нататък е оцеляването на страната на фона на рецесията, смятат анализатори. "Кириакос Мицотакис дълго време си изграждаше облик на сериозен

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ