Кадастърът вече покрива 96% от България

  • 1
authorАвтор: 24 часа
Кадастърът вече покрива 96% от България

Валентин Йовев

Работи се по нова електронна единна  топографска карта на страната с по-голяма точност от сегашната

Сегашните представи на обществото за геодезията са свързани преди всичко с изграждане на кадастъра, с устройственото проектиране, с проектиране, строителство и контрол при осъществяване на инвестиционните проекти – пътища, железници високо и ниско строителство, както и с някои специфични работи, като следене на деформации, изготвяне на картографски материали в различни мащаби, в различни проекции и с различни точности.

Всичко това обаче са съпътстващи дейности, зависещи в огромна степен от състоянието на

националната

ни геодезическа

инфраструктура

Тя е изграждана от 30-те години на миналия век чрез триангулачни точки от различен клас та до наши дни. Първоначално от военния Географски институт, сгъстявана и надграждана от гражданските институции в държавата - ГУГК към МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в по-ново време.

През последните години обаче вече решително изоставаме от глобалните процеси в тази сфера. Съвременното определение за геодезията е, че тя е наука за измерване и картиране на земната повърхност, като определянето на гравитационното поле на Земята е също важна нейна задача. Изграждането на една нова, прецизна национална геодезическа инфраструктура, включваща точки с прецизно измерени коти, мрежа от непрекъснато работещи референтни станции (CORS Continuously Operating Reference Station), която позволява прецизно позициониране в реално време при кинематичен режим (RTK). Също така и доизгражданэето на държавната GPS мрежа, свързване на държавната нивелация с Единната европейска нивелачна мрежа EUVN и изграждане и възстановяване на мрежата от мареографни станции, които определят точното ниво на морското равнище.

Включването на страната в дейностите по определяне на европейския геоид също е една от задачите на съвременната геодезия, защото по този начин ще се осигури съвместимост на геодезическата основа на пространствените данни в рамките на ЕС. Когато всичко стане факт, това ще означава, че геодезията в България действително работи изцяло и пълноценно в полза на обществото.

Към момента кадастралната карта вече покрива над 96% от територията на страната. Това е огромен успех и той се случва именно в мандата на това правителство. Тази карта, за да бъде пълноценен помощник за планиране, за проектиране, за контрол на строителството на пътища, магистрали, железници и за много, много други неща, трябва да има и

вертикална

компонента,

което вече ще даде данни за релефа, надморската височина и всички други топографски елементи, включително пътищата, каналите, реките, елементите на националната електропреносна система и много други подробности.э

В тази връзка това, което предстои непосредствено да се направи в България, е изработването на единна електронна топографска карта. Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече работи по договор с норвежката картографска агенция, която ще предостави свое ноу-хау, а от норвежката програма ще се ползват около 400 000 евро, с които ще се изработи единна топографска карта за една част от територията на страната в

Северозападна

България

Това, разбира се, ще е пилотен проект. После картата ще се прави за цялата страна. Разбира се, най-лесно би било този пилотен проект да се изработи за Добруджа, където релефът е равен. Но е избран Северозападът, защото там има разнообразен релеф, планини, гори, равнини и всякакви топографски елементи, а и целта на пилотния проект е страната да получи и проучи пълноценно норвежкото ноу-хау.

Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Всичко, което си бяхме

поставили за цел през

2017 г., е постигнато

- Господин Йовев, защо е нужна нова единна топографска карта на страната в електронен вид?

- Първо, защото съществуващите топографски карти в мащаб 1:5000 са само на хартиен носител и са актуални към 1985 г. - най-новите от тях. Съвременните дистанционни методи за изработване включват комбинации от технологии – като почнете от космически снимки, аерофотограметрия, заснемане с дронове, точно позициониране с GPS технологии, изготвяне на прецизни летателни планове, заснемане на релеф под водни басейни и други.

Съвременната единна топографска карта 1:5000 ще включва

много повече

подробности,

отколкото са били възможни при сега съществуващите хартиени карти, които впрочем също са сканирани и са достъпни на сайта на агенцията. Дори тя да се дигитализира, точността ѝ ще бъде не по-малка от +/- 5 м. И ако релефът е относително устойчива величина във времето, то другите елементи се променят много по-често като например несъществуващи язовири, променени трасета на всякакви линейни обекти и др. Така че ползите от създаване на нова карта са много, но най-важното е геореферирането на всякакви пространствени данни, като ще се осигури съвместимост на тези данни в рамките на ЕС, а и поддържането им вече в актуално състояние ще бъде много по-лесно и своевременно.

- Какво предстои като работа по кадастрална карта и регистър?

- Самата кадастрална карта на България е все още далеч от съвършенството и по нея също ще се работи в течение на годините. Но важното е, че всичко, което си бяхме поставили за цел през 2017 г., с промени в няколко законодателни и други нормативни акта, вече е направено и се прилага на практика. През 2019 г. бяха приети окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и в момента агенцията е един от отличниците по е-управление. Делегирани са законови права на правоспособните по кадастъра лица, което много облекчи обслужването, и то при силно увеличен граждански оборот, без да намалеят приходите в държавния бюджет от дейността на агенцията.

Сега кадастралната карта е много богата по съдържание, особено след като в нея бяха интегрирани данните от картите на възстановената земеделска собственост, а и данните за обектите от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие: плажовете, дюните, лиманите, брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения, крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони и други. Предстои в бъдеще допълването ѝ с допълнителни данни, включително за подземната инфраструктура.

По повод появили се слухове, че специализираните карти по Българското Черноморие са с грешки, отговорно заявявам, че картите са верни, с вярно съдържание, като са заснети и нанесени дори душовете на плажовете. Друг е въпросът, че и тези карти, като всички други, трябва да се поддържат в актуално състояние. Затова съвместна междуведомствена работна група, председателствана от зам.-министъра на околната среда и водите Николай Кънчев и от мен с участието на експерти от всички заинтересовани министерства и ведомства, изготви наредба за поддържане на картите в актуално състояние

Съгласно закона ведомствата, общините, експлоатационните дружества и други юридически лица, съобразно характера на своите функции, организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни. Това ще създаде възможност за

допълване на

данните в

кадастралния

регистър

с цялата информация за имота от разрешаване на строителство, неговата реализация, въвеждане в експлоатация и всяко направено последващо изменение в имота.

Този многослоен кадастър ще е основа за всички проучвания за инвестиционни намерения, инвестиционно проектиране и инвестиции. Още повече, че електронната кадастрална карта показва данните в напълно реално време, тъй като тя се обновява непрекъснато, за разлика например от изображенията на “Гугъл” в street view. Ако трябва да бъда откровен, има какво да се желае от кадастъра и качествата и сигурността на неговата информационна система, за да се отговори в бъдеще на някои по-съвременни изисквания на имотния пазар. И ние определено ще работим в тази посока.

У нас например ресурсните права, системите за временно ползване на имоти от няколко собственици или попечителство над имоти в различни поземлени отношения са все още слабо развити. Когато обаче този вид отношения получат по-широко разпространение, кадастралната система ще трябва да отговори и на тези предизвикателства. Съществуват сложни сделки, които трудно може да се обслужат от сегашната кадастрална карта. Например арендните договори, по силата на които арендаторите получават земеделски субсидии, но собствеността върху имота не е тяхна, а на друго лице. Или други имоти, които са в сложни ипотечни взаимоотношения, концесионните отношения и т.н.

Основа за всички справки, но и ключ за свързване на данни от различни регистри за години напред ще остане идентификаторът на имота, който е уникален за страната ни. Така че пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър предстоят много важни и отговорни реформи. А имайки предвид, че това е силно специализирана администрация, в която работят висококвалифицирани колеги - специалисти, аз не се съмнявам, че поставените цели и задачи ще бъдат изпълнени.

Правителството има силна воля за подкрепа на работата на тази агенция. Важно е да се отбележи и фактът, че всички приходи от нейната дейност подкрепят силно държавния бюджет.

Направените досега разходи по създаването на кадастралната карта и регистър вече се възстановяват и дори носят приходи в бюджета.

- Кога ще можем през кадастралния регистър да правим справки и в имотния?

- Крайно време е имотният регистър също да стане факт, защото сегашната персонална система на вписване първо противоречи на Закона за кадастъра и имотния регистър, подчертавам “имотния”, и не съответства на практиките в повечето европейски страни. Сегашното положение на персонални записи създава повече проблеми, отколкото решава. Разбира се, може да има и други мнения, аз все пак не съм юрист, но законът изисква да се създаде имотен регистър.

Споделете

CAPTCHA изображение
Последните, които летят от и до София

Последните, които летят от и до София

Четири авиокомпании летят днес от и до летище София. Това са последните мохикани, които държат столичното летище отворено.  "България ер" е с полети от и до Лондон (Хийтроу), Берлин, Амстердам, Варна.  "Уиз ер" лети до Париж, Копенхаген, Лондон (Лутън), Айндховен, Франкфурт. БиЕйч еър има полет от Делхи

Настъпва крах - магазини и заведения затварят завинаги в Пловдив (Снимки)

Настъпва крах - магазини и заведения затварят завинаги в Пловдив (Снимки)

Двуседмичната блокада на социалния живот в Пловдив вече дава първите си икономически жертви – двайсетина магазини и заведения в центъра са затворили завинаги и са освободили помещенията си. Табели „Дава се под наем“ вече висят на редица обекти на Главната улица, Капана и ключовите търговски улици – „Отец Паисий“, „Христо Г. Данов“ и околните

Костюмът на Путин е американски за 62 лв., но в Русия свърши

Костюмът на Путин е американски за 62 лв., но в Русия свърши

Прави го компанията на милиардера убиец Джон Дюпон, който помагаше на българската борба Защитният костюм, с който руският президент Владимир Путин посети заразени с коронавирус пациенти в болницата в московския район “Комунарка”, се оказа американски. Въпросният DuPont Tychem 2000 C CHA5 можеше да се купи от руския магазин за специализирано и

Транспортният бранш аплодира Борисов,
отпушва 50 км колона към Турция

Транспортният бранш аплодира Борисов, отпушва 50 км колона към Турция

Бившето военно летище в Узунджово става буферен паркинг за тировете на магистрала "Марица" По четири пъти на ден се чуваме с премиера Бойко Борисов, целият транспортен бранш му е признателен. Това обяви пред "24 часа" председателят на Камарата на автомобилните превозвачи Петко Ангелов от Пловдив. По думите му 3 важни неща е решил експресно

КТ "Подкрепа" настояват учителите да получат пълните си заплати, а новата учебна година да започне на 15 септември

КТ "Подкрепа" настояват учителите да получат пълните си заплати, а новата учебна година да започне на 15 септември

Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа", като направи задълбочен анализ на ситуацията в образователната сфера, настоява и ще отстоява българските учители, членове на синдикати и работодателски организации, които работят в режим на всички варианти от дистанционното обучение, да получат пълните си трудови възнаграждения

Имотите ще поевтинеят, но с не повече от 20-30%

Имотите ще поевтинеят, но с не повече от 20-30%

Процесът започнал още в края на 2019 г., но ще се задълбочи през 2020 г. Лихвите за ипотечните кредити продължават да са на исторически най-ниските си нива, но банките вече искат по-голямо самоучастие от кредитополучателите Банките стават по-рестриктивни към кандидатите за ипотечен кредит от браншовете

АКТУАЛНО

Нов дълг, заем от МВФ и 5 млрд. лева от резерва ще спасяват икономиката (Обзор)

Ще има ли студентски бригади в САЩ?

Студентски бригади в САЩ ще има въпреки изказването на ген. Мутафчийски, че нашите студенти не се готвят да пътуват никъде. Това казаха от Асоциацията на агенциите за международен културен обмен. Програмата се регулира от Държавния департамент на САЩ и към настоящия момент не е спряна. Засега преки откази вследствие от изказването на ген

Епидемията доведе до спад на доверието на американските потребители през март

Доверието на американските потребители през март е спаднало до близо 3-годишен минимум, защото въздействието на епидемията от коронавируса върху икономиката започна да се усеща, предаде Асошиейтед прес. Индексът на частния икономически институт Конфърънс борд (The Conference Board), който следи настроението на американските потребители

Прокуратурата: Емил Димитров лично да провери за 15 дни ТЕЦ "Бобов дол"

Върховната административна прокуратура възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров в 15-дневен срок лично да извърши проверка и да представи доклад за дейността на ТЕЦ „Бобов дол“. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Поводът е голямата обществена значимост на проблема

България и още 7 страни от ЕС искат да бъде спряна реформата за товарните превози

Осем страни членки са пoискали Европейският съюз да подкрепи транспортните фирми, ударени от коронавирусната епидемия, и да спре работа по реформата на условията на труд за шофьорите на камиони, предаде Ройтерс. В писмо, видяно от Ройтерс, министрите на транспорта на България, Унгария, Литва, Полша, Кипър, Латвия, Малта и Румъния отбелязват

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Британското градинарство може да бъде заличено за седмици заради COVID-19

ЕВН поиска леко намаляване на цената на тока, "Енерго-Про" - увеличение с 0,26%

Днес, 31.03.2020 г., спазвайки процедурата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), дружествата от групата на EVN България внесоха заявления за цени на електро- и топлоенергията за своите клиенти през следващия ценови период от юли 2020 г. до юни 2021 г. • По отношение на цените за енергията (без включени мрежови цени) заявлението на

Супермаркетите в Италия дават 10 % отстъпка за най-бедните

Няколко големи вериги супермаркети в Италия решиха да предложат 10 процента отстъпка за най-бедните, чието положение е станало още по-тежко заради епидемията от коронавирус, предаде БТА. Сред групите, предложили тази мярка, са "Карфур" (Carrefour), "Конад" (Conad), "Маргерита дистрибуционе" (Margherita Distribuzione) - веригите "Ошан" (Auchan) и

Шведската икономика вероятно ще се свие с 4% заради COVID-19

Очаква се шведската икономика да се свие с 4 процента тази година, тъй като пандемията от коронавирус засегна търсенето и предлагането, съобщи днес министърката на финансите Магдалена Андерсон, цитирана от Ройтерс. Подобен спад би отговарял на спада, отчетен през финансовата криза преди десетилетие. Правителството въведе редица мерки

КПКОНПИ за Прокопиев: Има значително разминаване между имущество и доходи

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество предостави информация за  вчерашното запориране на яхтата, както и акции на издателя Иво Прокопиев. На 14.02.2020 г. Комисията е предявила в Софийски градски съд искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Иво

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Печалбата на банковия сектор към 29 февруари спадна на 155 млн. лв.

МВФ удължава двустранните кредитни споразумения до 2023 г. включително

Международният валутен фонд (МВФ) обяви днес, че съветът му е одобрил нова тригодишна рамка за двустранни споразумения за заеми, гарантирайки, че ще бъде поддържан пълният кредитен капацитет от 1 трилион долара. Мярката е обявена, в момент когато страните членки се борят с натиска от коронавирусната епидемия, предаде Ройтерс

Проучване: Британците са пазарували рекордно преди карантината

Продажбите на хранителни стоки във Великобритания са скочили с 20,6 процента на годишна основа през четирите седмици до 22 март, тъй като хората са се запасявали преди страната да обяви карантина заради коронавируса. Така е отчетен рекорден в историята месец по продажби на храни, сочат публикувани днес данни на компанията за пазарни проучвания

САЩ дават на Украйна 1,2 млн. долара за борба с коронавируса

Американската агенция за международно развитие USAID дава на Украйна 1,2 милиона долара за борба с разпространението на коронавируса, съобщи днес представителството на институцията в Украйна, цитирано от ТАСС. "Правителството на САЩ дава на Украйна медицинска и хуманитарна помощ, за да ограничи разпространението на Ковид-19"

Проучване: 37 % от компаниите в Румъния са преустановили дейност

Тридесет и седем процента от компаниите в Румъния са преустановили напълно или частично своята дейност след обявяването на извънредно положение в страната заради пандемията от Ковид-19. Това показва проучване на одиторската компания ПрайсУотърхаусКупърс Румъния, направено в края на март, съобщава информационният сайт Зиаре

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ