ЧЕЗ предлага затвор за крадците на ток

  • 0
authorАвтор: 24 часа
ЧЕЗ предлага затвор за  крадците на ток

21,5% от хванатите са го правили повече от един път

18 520 сигнали за кражби на ток са получени в ЧЕЗ миналата година, през 2016 г. са били 17 069, а през 2017 г. – 17 352. Констатираните нарушения за миналата година са 6672, през 2016 г. - 6506, а през 2017 г. – 7094. Това става ясно от презентацията на компанията на дискусията на в. “24 часа” за кражбите на ток и на съоръжения.

88% от констатираните кражби са извършени от домакинствата, а едва 12% от бизнеса. Но като откраднат ток делът на битовите клиенти е 54%, а на стопанските – 46 на сто, тоест, макар и доста по-малко на брой, кражбите на бизнеса са внушителни.

Високо е нивото на рецидивите – 21,5% от потребителите, хванати в кражба, са с повече от едно нарушение.

Има клиент, разкрит да краде 27 пъти в периода от 2015 до 2018 г. Най-голям е броят на тези, които са хванати втори път, те са 1910.

Каква е

рекапитулацията

на дружеството

след тази

статистика?

• Трайна тенденция в сигналите за кражби на електроенергия.

• Високо ниво на установени нарушения при проверки.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 1 година.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 4 години.

Причините:

• Съгласно Правилата за измерване на количествата електроенергия санкцията се калкулира до 90 дни.

• Ниска цена, по която се формира санкцията в сравнение с другите клиенти.

• Празноти в нормативната база.

Средно за периода от 2015 до 2018 г. са спечелени 25% и загубени 75% от делата срещу крадците на ток. За тези години подадените искови молби са 1672.

Съдебните решения по дела, свързани с нерегламентираното използване на електроенергия, са 901. От тях в полза на ЧЕЗ са 223, те са на стойност 442 000 лв.

678 съдебни решения са в полза на клиентите, те са на стойност 1,354 млн. лв. плюс разноски от 437 хил. лв. прави общо 1,791 млн. лв.

По 771 съдебни дела няма все още решение, те са за 1,593 млн. лв.

Прави впечатление и стръмната скала на спечелените дела. През 2015 г. те са 35%, през 2016 г. падат на 27 на сто, през 2017 г. са 18%, а през 2018 г. са едва 10%.

Защо според

дружеството

се губят делата

към 2016 г.?

70% - заради липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект за общи условия);

10% - защото доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

10% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% - други.

А ето защо са

загубени делата

от страна на

дружеството

към 2018 г.:

65% са от липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект);

5% са от това, че доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

15% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% са заради това, че фактурите са издадени след февруари 2017 г., когато правилата за измерване са суспендирани от Върховния административен съд;

5% - други.

Какво се

предлага да

се промени?

В Правилата за измерване на количествата електрическа енергия:

- Увеличаване на периода на преизчисление в случаите на кражба на ток на 180 дни, в проекта на правила КЕВР е записала 90 дни;

- Увеличаване на цената, по която да се фактурират преизчислените количества в случаите на кражба на електроенергия, като се използва цената за недостиг, а не за технологичен разход, както предлага КЕВР.

В Наказателния

кодекс:

- В момента Наказателният кодекс предвижда затвор до 5 г. и глоба от 20 000 лв. за този, който неправомерно наруши целостта на съоръжения или обекти от електропреносната, електроразпределителната мрежа, от газовата или топлопреносната система, от тази за пренос на течни горива, както и от ВиК мрежата, и така създаде условия за отклоняване на ток, природен газ, течни горива, топлинна енергия или вода. Ако нарушението се повтори, затворът е до 10 г., а глобата до 30 000 лв.

- От ЧЕЗ предлагат тази санкция да важи и за лицата, които неправомерно потребяват/използват еленергия, получена от съоръжение от електропреносната или електроразпределителната мрежа с нарушена цялост (манипулиран електромер). Тоест да се включи този текст с нова алинея към чл. 216а.

- В момента НК предвижда още в чл. 234в, ако някой сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към мрежите или неправомерно въздейства върху уредите за търговско измерване, с което създава условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода или на отведена отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева. При повторно извършване на деянието наказанието е затвор от една до осем години и глоба до 20 000 лв.

ЧЕЗ предлага тези санкции да са и за лицата, които потребяват/използват електроенергия, получена чрез неправомерно присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа или неправомерно въздействат върху уредите за търговско измерване.

Другата щета, която понасят дружествата, а оттам и клиентите им, е от кражбата на съоръжения. От 2016 до 2019 г. щетите са за 3,24 млн. лв., като пикът е през 2018 г. – 1,37 млн. лв.

Най-сериозни са загубите от кражбите по трансформаторите – 2,17 млн. лв. Засегнати са 621 240 клиенти. Общо за тези три години и четири месеца часовете без електричество заради откраднати жици или други съоръжения са 1054.

Какво да

се прави?

ЧЕЗ предлага да се промени Наказателният кодекс:

- Промяна на степента на наказуемост при кражби от електрически съоръжения, засягащи голям брой потребители - третиране на проявата като акт на тероризъм;

- Увеличаване на санкцията за кражби от съоръжения, предвидена в НК.

Промени в Закона за управление на отпадъците:

- При изкупуване операторът е задължен да поддържа списък с отпадъци, да идентифицира и регистрира всички събирани отпадъци;

- Операторът е задължен да изисква документ за произхода на продавания отпадък. Операторът е задължен да идентифицира лицата, които продават отпадъците, записвайки име, дата на раждане, адрес, номер на лична карта;

- Да има списък на отпадъците, които не може да бъдат изкупувани от физически лица и за които не може да се плаща на ръка, каквито са и предметите от обществена значимост - например части от електрическата мрежа.

Какво причиняват

посегателствата:

- Вследствие на кражбите се влошава качеството на доставяната електроенергия.

Когато консумацията нараства неразчетено, съоръженията се претоварват и се стига до чести аварии. Посегателствата над елементи от инфраструктурата водят до прекъсвания на електрозахранването;

- Кражбите ощетяват всички: клиентите, тъй като влошават качеството на доставката, бюджета заради невнасяне на данъци и такси, ЧЕЗ, която заплаща на производителя консумираната електроенергия и възстановява щетите от посегателствата;

- Служителите на ЧЕЗ са жертви на системен тормоз, заплахи и насилие. Дружеството крие лицата им, за да не бъдат разпознаваеми;

- Кражбите застрашават все по-често и човешкия живот – както на извършителите, така и на невинни хора. Само за 2015 г. ЧЕЗ регистрира 5 смъртни случая при опити за кражба на съоръжения и електроенергия.

Споделете

CAPTCHA изображение
Управителите  от бъдещето  на “Кауфланд”

Управителите от бъдещето на “Кауфланд”

Компанията успява да мотивира млади българи, завършили в Холандия, Германия и дори в Тайланд, да дойдат у нас “Кандидатствах в около 20 компании, получих предложения и проведох интервюта с 16 от тях, но накрая се спрях на “Кауфланд”. Това, което ме впечатли, беше методът на подбор - още в начална фаза добиваш усещането, че нещата са сериозни,

Любовта на Безос и жена му започна като  служебен роман и свърши с развод за $ 35,6 млрд.

Любовта на Безос и жена му започна като служебен роман и свърши с развод за $ 35,6 млрд.

Двамата се запознават в офис на нюйоркски хеджфонд, след 6 месеца се женят, а година след брака се ражда “Амазон” Всичко започва като банален служебен роман през 1992 г. Двама млади американци - той на 28, а тя на 22 г., които работят офис до офис за нюйоркския хеджфонд “Ди Ай Шоу”, започват да си мятат закачливи погледи,

Леките коли - в 4 групи  според изгорелите газове

Леките коли - в 4 групи според изгорелите газове

Слагат стикер, може да се сменя на всеки преглед Леките и лекотоварните коли ще бъдат разделени в четири категории и ще получат съответния стикер според това кога са произведени, какви емисии въглероден двуокис излъчват и какви димни газове имат за дизеловите двигатели. Това предвиждат промени в наредба на транспортното министерство за

От дъното до върха - сега Skoda обмисля продажбите си след Брекзита

От дъното до върха - сега Skoda обмисля продажбите си след Брекзита

Някога обект на подигравки, чешките автомобили Skoda спечелиха британците, но излизането на Великобритания от ЕС може да нанесе тежък удар върху марката и цялата чешка икономика. Великобритания е петият по големина пазар за износ на Чехия, която е член на ЕС, населението й е 10,6 милиона души и е изключително зависима от износа в чужбина,

Глобален срив на фейсбук, инстаграм и уатсап

Глобален срив на фейсбук, инстаграм и уатсап

Заради предполагаем технически проблем се сринаха социалната мрежа фейсбук и платформата за споделяне на снимки инстаграм. Потребители съобщиха, че е затруднен и достъпът до приложенията месинджър и уатсап, собственост на компанията "Фейсбук". Потребители се насочиха към конкурентната мрежа туитър, за да изразят недоволство,

Кристалина Георгиева: Не се разминава и на България забавянето на растежа

Кристалина Георгиева: Не се разминава и на България забавянето на растежа

"Не ни се разминава на нас забавянето на растежа. Той остава стабилен, за 2018 г. е 3,1%, но е по-бавен растеж от 2017 г. и е в контекста на общото забавяне на растежа" Това заяви временният главен изпълнителен директор на Световната Банка Кристалина Георгиева във видеоразговор с български журналисти по време на Пролетните срещи на Групата на

АКТУАЛНО

Китайският електрически автомобил Qiantu K50 дебютира на автошоуто в Ню Йорк (Видео)

Българинът живее все по-добре - вижте показателите, които го потвърждават

Последните данни за доходите, разходите и потреблението на българските домакинства показват ясно, че стандартът на живот в страната и благосъстоянието на българските граждани продължава да се подобрява и през 2018 г., коментира Институтът за пазарна икономика (ИПИ). Тази тенденция като цяло е трайна от 90-те години насам,

"Амазон" спира търговията си на дребно в Китай

Американският гигант "Амазон" планира да затвори бизнеса си с търговия на дребно в Китай, очевидно признание, че е загубил битката с местните конкуренти в е-търговията като "Алибаба", предаде bulgarian.cri.cn. Американската компания ще запази другите си операции в Китай като Amazon Web Services, електронните книги Kindle и трансграничните екипи,

Започват новите 134 км от “Хемус” на 23 април

Трябва да са готови до 2021 г. През следващата седмица започва поетапното строителство на нови 56 км от автомагистрала “Хемус”. Трасето е първият участък от 134-те км, които държавното дружество “Автомагистрали” ще изгради. Това каза в Плевен зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков.

Теменужка Петкова: КЕВР не е решил за тока, поскъпване може да има според инфлацията

Предизборен трик е повдигането на темата за цената на тока, въпреки че няма решение на КЕВР. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на пресконференция, която дадоха съвместно с новоизбрания председател на енергийната комисия в парламента Валентин Николов. Тя поясни, че цената на електроенергията се определя от КЕВР и каквито и

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Дончо Атанасов подава оставка

Валентин Николов: ДАНС и разузнаването да проверят "Еврохолд" и има ли офшорни компании в сделката

Новоизбраният председател на енергийната комисия в параламента Валентин Николов призова чрез медиите ДАНС и разузнаването да проверят новия кандидат-купувач на активите на ЧЕЗ в България - "Еврохолд". Той направи уговорката, че тя е публична компания и че Комисията за финансов надзор е проследявала всичките й операции,

Завърши ремонта на пътя Русе - Силистра

Завърши реконструкцията на път II-21 Русе - Силистра, при входа на Русе. Днес бе пуснато движението по бул. „Тутракан“ в Русе, който съвпада с трасето на второкласния път. Строителните работи приключиха и предстои издаването на АКТ 16 и разрешението за ползване. С изграждането на второ платно, в участък от около 300 м,

"Филип Кутев" става булевард с 4 ленти и трамвай

Работим много сериозно по цялостното протежение на бъдещия вътрешен транспортен ринг на София, за да можем да облекчим трафика в центъра на града. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова, която провери ремонтните дейности на бъдещия бул. "Филип Кутев". Вътрешният ринг е стратегически проект за следващите години,

„Турски поток“ може да доставя газ на Гърция през България

Приоритетно направление за продължаването на втория участък от „Турски поток“ е България, но Гърция ще може да получава руски газ от този тръбопровод, съобщи пред журналисти източник, запознат с хода на преговорите по проекта, предаде РИА Новости в кореспонденция от Солун. Източникът отбеляза, че вече активно върви работата над газопровода в

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Горанов: Първите 16 модула в новата платформа за обществените поръчки вече са налични

Велико Търново бе домакин на българо-руска кръгла маса за културен и регионален туризъм

Велико Търново бе домакин на първата българо-руска кръгла маса на тема „Ролята на туризма за развитие на регионите. Културният туризъм – традиции и бъдеще”. Форумът се проведе в музей „Възраждане и Учредително събрание”. Участваха десетки представители на български и руски общини, туроператори, музеи, културни институции, предадоха от общината.

Фандъкова: 200 хил. лв. на ден ще е глобата за строителната фирма на "Графа", ако не довърши ремонта в срок

По 200 хил. лв. на ден ще трябва да плаща фирмата, която извършва строежа на "Графа", ако не го довърши в срок. Това каза пред Би Ти Ви столичният кмет Йорданка Фандъкова. Вниманието към този обект е съвсем обяснимо. Той е в центъра на София. Вече дейностите са на финала. Трябва да се отстранят бележките и да се направи озеленяване.

Кристалина Георгиева и Иванка Тръмп на форум в Кот д’Ивоар

Първата регионална среща на участващите в инициативата за овластяване на жените WeFi се проведе тази седмица в Абиджан, Кот д’Ивоар. Повече от 400 представители на правителства и частния сектор от 12 държави в Западна Африка се събраха на форума, на който присъства Иванка Тръмп и Главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина

Министър Аврамова: От 15 май започва тестването на толсистемата

Изграждането на пътя между Ботевград и Видин е приоритет за правителството, съобщи във Враца министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Министърът посочи, че за изграждането на трасето от Ботевград до Мездра, което е разделено на два лота, са подадени съответно 9 оферти за първия лот и 6 оферти за строителството на

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ