ЧЕЗ предлага затвор за крадците на ток

  • 0
authorАвтор: 24 часа
ЧЕЗ предлага затвор за  крадците на ток

21,5% от хванатите са го правили повече от един път

18 520 сигнали за кражби на ток са получени в ЧЕЗ миналата година, през 2016 г. са били 17 069, а през 2017 г. – 17 352. Констатираните нарушения за миналата година са 6672, през 2016 г. - 6506, а през 2017 г. – 7094. Това става ясно от презентацията на компанията на дискусията на в. “24 часа” за кражбите на ток и на съоръжения.

88% от констатираните кражби са извършени от домакинствата, а едва 12% от бизнеса. Но като откраднат ток делът на битовите клиенти е 54%, а на стопанските – 46 на сто, тоест, макар и доста по-малко на брой, кражбите на бизнеса са внушителни.

Високо е нивото на рецидивите – 21,5% от потребителите, хванати в кражба, са с повече от едно нарушение.

Има клиент, разкрит да краде 27 пъти в периода от 2015 до 2018 г. Най-голям е броят на тези, които са хванати втори път, те са 1910.

Каква е

рекапитулацията

на дружеството

след тази

статистика?

• Трайна тенденция в сигналите за кражби на електроенергия.

• Високо ниво на установени нарушения при проверки.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 1 година.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 4 години.

Причините:

• Съгласно Правилата за измерване на количествата електроенергия санкцията се калкулира до 90 дни.

• Ниска цена, по която се формира санкцията в сравнение с другите клиенти.

• Празноти в нормативната база.

Средно за периода от 2015 до 2018 г. са спечелени 25% и загубени 75% от делата срещу крадците на ток. За тези години подадените искови молби са 1672.

Съдебните решения по дела, свързани с нерегламентираното използване на електроенергия, са 901. От тях в полза на ЧЕЗ са 223, те са на стойност 442 000 лв.

678 съдебни решения са в полза на клиентите, те са на стойност 1,354 млн. лв. плюс разноски от 437 хил. лв. прави общо 1,791 млн. лв.

По 771 съдебни дела няма все още решение, те са за 1,593 млн. лв.

Прави впечатление и стръмната скала на спечелените дела. През 2015 г. те са 35%, през 2016 г. падат на 27 на сто, през 2017 г. са 18%, а през 2018 г. са едва 10%.

Защо според

дружеството

се губят делата

към 2016 г.?

70% - заради липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект за общи условия);

10% - защото доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

10% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% - други.

А ето защо са

загубени делата

от страна на

дружеството

към 2018 г.:

65% са от липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект);

5% са от това, че доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

15% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% са заради това, че фактурите са издадени след февруари 2017 г., когато правилата за измерване са суспендирани от Върховния административен съд;

5% - други.

Какво се

предлага да

се промени?

В Правилата за измерване на количествата електрическа енергия:

- Увеличаване на периода на преизчисление в случаите на кражба на ток на 180 дни, в проекта на правила КЕВР е записала 90 дни;

- Увеличаване на цената, по която да се фактурират преизчислените количества в случаите на кражба на електроенергия, като се използва цената за недостиг, а не за технологичен разход, както предлага КЕВР.

В Наказателния

кодекс:

- В момента Наказателният кодекс предвижда затвор до 5 г. и глоба от 20 000 лв. за този, който неправомерно наруши целостта на съоръжения или обекти от електропреносната, електроразпределителната мрежа, от газовата или топлопреносната система, от тази за пренос на течни горива, както и от ВиК мрежата, и така създаде условия за отклоняване на ток, природен газ, течни горива, топлинна енергия или вода. Ако нарушението се повтори, затворът е до 10 г., а глобата до 30 000 лв.

- От ЧЕЗ предлагат тази санкция да важи и за лицата, които неправомерно потребяват/използват еленергия, получена от съоръжение от електропреносната или електроразпределителната мрежа с нарушена цялост (манипулиран електромер). Тоест да се включи този текст с нова алинея към чл. 216а.

- В момента НК предвижда още в чл. 234в, ако някой сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към мрежите или неправомерно въздейства върху уредите за търговско измерване, с което създава условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода или на отведена отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева. При повторно извършване на деянието наказанието е затвор от една до осем години и глоба до 20 000 лв.

ЧЕЗ предлага тези санкции да са и за лицата, които потребяват/използват електроенергия, получена чрез неправомерно присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа или неправомерно въздействат върху уредите за търговско измерване.

Другата щета, която понасят дружествата, а оттам и клиентите им, е от кражбата на съоръжения. От 2016 до 2019 г. щетите са за 3,24 млн. лв., като пикът е през 2018 г. – 1,37 млн. лв.

Най-сериозни са загубите от кражбите по трансформаторите – 2,17 млн. лв. Засегнати са 621 240 клиенти. Общо за тези три години и четири месеца часовете без електричество заради откраднати жици или други съоръжения са 1054.

Какво да

се прави?

ЧЕЗ предлага да се промени Наказателният кодекс:

- Промяна на степента на наказуемост при кражби от електрически съоръжения, засягащи голям брой потребители - третиране на проявата като акт на тероризъм;

- Увеличаване на санкцията за кражби от съоръжения, предвидена в НК.

Промени в Закона за управление на отпадъците:

- При изкупуване операторът е задължен да поддържа списък с отпадъци, да идентифицира и регистрира всички събирани отпадъци;

- Операторът е задължен да изисква документ за произхода на продавания отпадък. Операторът е задължен да идентифицира лицата, които продават отпадъците, записвайки име, дата на раждане, адрес, номер на лична карта;

- Да има списък на отпадъците, които не може да бъдат изкупувани от физически лица и за които не може да се плаща на ръка, каквито са и предметите от обществена значимост - например части от електрическата мрежа.

Какво причиняват

посегателствата:

- Вследствие на кражбите се влошава качеството на доставяната електроенергия.

Когато консумацията нараства неразчетено, съоръженията се претоварват и се стига до чести аварии. Посегателствата над елементи от инфраструктурата водят до прекъсвания на електрозахранването;

- Кражбите ощетяват всички: клиентите, тъй като влошават качеството на доставката, бюджета заради невнасяне на данъци и такси, ЧЕЗ, която заплаща на производителя консумираната електроенергия и възстановява щетите от посегателствата;

- Служителите на ЧЕЗ са жертви на системен тормоз, заплахи и насилие. Дружеството крие лицата им, за да не бъдат разпознаваеми;

- Кражбите застрашават все по-често и човешкия живот – както на извършителите, така и на невинни хора. Само за 2015 г. ЧЕЗ регистрира 5 смъртни случая при опити за кражба на съоръжения и електроенергия.

Споделете

CAPTCHA изображение
От гаражен производител до доставчик на световни фирми (Видео)

От гаражен производител до доставчик на световни фирми (Видео)

Много бизнеси се нуждаят от хладилни витрини, но изискванията към тази техника се повишават все повече. Фактът, че българска фирма, тръгнала от абсолютната нула, изработва и доставя интелигентни хладилни витрини за редица големи чужди фирми, заслужава адмирации. “Братя Чичеклиеви” ООД с помощта на еврофондовете започва да прави преди известно

Ето как изглежда
Невърленд 10 години
след смъртта на Джако

Ето как изглежда Невърленд 10 години след смъртта на Джако

Майкъл Джексън почина преди 10 години, а любимото му имение Невърленд в Санта Барбара в САЩ все още пустее. Кралят на попа живя в него до 2006-а, когато беше обвинен в сексуално насилие над деца. И въпреки, че бе оправдан, случаят донесе лоша слава на имота, разпростиращ се на площ от 11 кв. км, пише Toptenrealestatedeals.

Забраняват вноса на дизели втора ръка

Забраняват вноса на дизели втора ръка

България също се включва в европейската борба срещу дизеловите превозни средства. За първи път в официален документ – проекта на Национална програма за контрол над замърсяванията на въздуха, се предвиждат мерки за ограничаване на дизеловите автомобили втора употреба. През 2020 г. у нас трябва да се забрани вносът им,

Огромен внос на череши от Гърция нанася щети на българските производители

Огромен внос на череши от Гърция нанася щети на българските производители

Огромен внос на череши от Гърция нанася щети на българските производители, оплакаха се те пред Нова телевизия. "Липсва всякакво спокойствие. Не знаем на колко ще бъде цената в края на деня. Има хаос и при пунктовете. Едни искат дребни, други едри. В момента делим с работниците. Те получават 40-50 стотинки за килограм,

Големи закъснения на полетите на летището в Манчестър заради компютърен срив

Големи закъснения на полетите на летището в Манчестър заради компютърен срив

Срив на компютърната система причини огромни закъснения на полетите на третото най-натоварено британско летище – това в Манчестър, съобщава „Скай нюз“. Пътници се оплакаха в социалните мрежи, че заради непредвиденото забавяне на полетите чакат от часове на аерогарата, а дори не им е предложена вода, предава БГНЕС.

Курсът на турската лира скочи след повторните избори за кмет на Истанбул

Курсът на турската лира скочи след повторните избори за кмет на Истанбул

Турската лира поскъпна спрямо долара в началото на днешната търговия след повторните избори за кмет на Истанбул, при които опозицията спечели най-големия град в Турция, предаде Асошиейтед прес. Доларът се котираше при курс 5,717 лири за долар, което е повишение с близо 2 на сто, предаде БТА. Часове по-рано опозиционният кандидат Екрем Имамоглу

АКТУАЛНО

Забраняват вноса на дизели втора ръка

Хотелиер купи мегапроекта за голф и развлечения до Елин Пелин. Септември ясно какво ще се строи

Голф и спа комплексът “Света София” заедно с няколкостотин декара земи, на които трябваше да се построи мегакомплекс за 1,5 млрд. долара, имат нов собственик. Справка в Търговския регистър показва, че дружеството “България дивелъпмънт холдингс” е продало всичките акции от “Голф клуб”, където са съсредоточени активите,

Само лекари ще могат да управляват спа центрове

Само лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина може да ръководи лечебната дейност в балнеолечебни и спа центрове. В уелнес центровете тези лица трябва да имат висше образование от акредитирано висше учебно заведение. Това са част от изискванията, описани в приложенията на нова наредба за сертифициране на спа

София си връща "Маймунарника” и “Веселото село”

София си връща "Маймунарника” и “Веселото село” ДАРИНКА ИЛИЕВА София ще си върне контрола над имотите в Борисовата градина, на които са “Маймунарника”, “Веселото село”, автокъщата “Капитолия” и още един парцел. Смяната на собствеността на четирите имота, които досега бяха управлявани от общинското дружество “Софийски имоти”,

Преговарят за трети мост над Дунав при Свищов

2 млрд. евро от ЕС ще иска България за инфраструктурни проекти Водим преговори с Румъния тези дни за третия мост на Дунав при Свищов. Това каза за “24 часа” министърът на транспорта Росен Желязков. Румънското правителство има решение той да е при Свищов, тъй като България е избрала мястото на втория - при Видин.

БИЗНЕС НОВИНИ

НЕ ПРОПУСКАЙ

Толсистемата ще е готова да заработи от 16 август (Снимки)

Ето колко трябва да върнат партиите на държавата заради по-високите субсидии

Министерството на финансите публикува информация колко пари трябва да върне всяка партия на ведомството заради получената по-висока субсидия. След промяна на закона преди седмица, субсидията вече ще се смята на действително получен глас, а не на базата на всички гласували. Според изчисленията на финансовото ведомство,

Метрополиите ще играят роля на двигател за по-нататъшната урбанизация

Градските райони могат да бъдат следващата движеща сила на урбанизацията на Китай. Най-големият регулаторен орган и политически съветници в страната изготвят нови планове, които са концентрирани върху някои големите градове в централните и западни региони, информира Радио "Китай". Китай ще се съсредоточи върху развитието на пет метрополиса –

"Софийска вода" е изградила и ремонтирала 590 км водопроводи и 84 км канали за 8 години

"Софийска вода" е изградила и ремонтирала 590 км водопроводи и 84 км канали за 8 години Между 2010-2018 г. "Софийска вода" е изградила и рехабилитирала общо 590 км водопроводи, както и 84 км канали с включени ремонтирани и нови връзки към тях, с което общата дължина на ВиК мрежата в София вече надминава 5500 км.

До средата на юни са продадени 4 млн. електронни винетки

До средата на юни имаме над 4 млн. продадени електронни винетки, приходите от които са над 24 млн. лв. Това каза на заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, цитиран от агенция „Фокус“. На 16 август ще стартира реалното тестване на системата на терен, а до два месеца се очаква да станат ясни крайният ѝ

ОЩЕ ОТ БИЗНЕС НОВИНИ

Всеки втори българин готов да почива на кредит

От първи юли поевтинява роумингът за държавите от Западните Балкани

Цените за роуминг между Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и Босна и Херцеговина от юли ще бъдат намалени с 27%, а през 2021 г. трябва да отпаднат напълно.Това трябва да се случи съгласно подписания наскоро Регионален договор за роуминг между държавите от Западните Балкани, съобщава БГНЕС.

Метрополиите ще играят роля на двигател за по-нататъшната урбанизация

Градските райони могат да бъдат следващата движеща сила на урбанизацията на Китай. Най-големият регулаторен орган и политически съветници в страната изготвят нови планове, които са концентрирани върху някои големите градове в централните и западни региони, информира Радио "Китай". Китай ще се съсредоточи върху развитието на пет метрополиса –

"Софийска вода" е изградила и ремонтирала 590 км водопроводи и 84 км канали за 8 години

"Софийска вода" е изградила и ремонтирала 590 км водопроводи и 84 км канали за 8 години Между 2010-2018 г. "Софийска вода" е изградила и рехабилитирала общо 590 км водопроводи, както и 84 км канали с включени ремонтирани и нови връзки към тях, с което общата дължина на ВиК мрежата в София вече надминава 5500 км.

До средата на юни са продадени 4 млн. електронни винетки

До средата на юни имаме над 4 млн. продадени електронни винетки, приходите от които са над 24 млн. лв. Това каза на заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, цитиран от агенция „Фокус“. На 16 август ще стартира реалното тестване на системата на терен, а до два месеца се очаква да станат ясни крайният ѝ

АКТУАЛНО ОТ БИЗНЕС НОВИНИ